Terms & Conditions

Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I. 
Vymedzenie pojmov

1.1.   Internetový obchod na adrese https://utaiga.com (ďalej len „internetový obchod“ alebo „e-shop“) je prevádzkovaný spoločnosťou Seansa RT, s.r.o., so sídlom na adrese Za Dielom 2, Rajecké Teplice 013 13, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 61893/L, IČO: 35 893 451, DIČ: 2021880399, IČ DPH: SK2021880399 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), bankové spojenie: Fiobanka, a.s., č. účtu: 2501 250 365 / 8330, IBAN: SK47 8330 0000 0025 0125 0365.

1.2.   Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v internetovom obchode je prevádzkovateľ.

1.3.   Kupujúcim je každý návštevník internetového obchodu, ktorý prostredníctvom internetového obchodu vytvoril objednávku, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

1.4.   Spotrebiteľom je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

1.5.   Podnikateľom je kupujúci – osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

1.6.   Internetovým obchodom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

1.7.   Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach internetového obchodu.

1.8.   Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v internetovom obchode výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

1.9.   Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom internetového obchodu, e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.
Obchodné podmienky

2.1.   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).

2.2.   Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

2.3.   Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

2.4.   Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

Článok III.
Objednávka

3.1.   Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy (pozri čl. VI) a spôsobu platby (pozri čl. V) kupujúci potvrdí svoju objednávku.

3.2.   Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3.3.   Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

3.4.   Kupujúcemu bude po vytvorení objednávky v internetovom obchode automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky predávajúcim. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle bodu 3.3. tohto článku.

3.5.   Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu úplnej kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV.
Cena

4.1.   Všetky ceny uvádzané pri tovare sú konečné, vrátane 20% DPH.

4.2.   Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránkach internetového obchodu v momente vykonania nákupu.

Článok V.
Platobné podmienky

5.1.   Za tovar a služby v internetovom obchode je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:

5.1.1.  platba na dobierku pri prevzatí tovaru od dopravcu,

5.1.2.  platba platobnou kartou cez internet,

5.1.3.  platba prostredníctvo služby PayPal,

5.1.4.  platba bankovým prevodom.

5.2.   Pri voľbe platby platobnou kartou cez internet bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho.

5.3.   Pri voľbe platby prostredníctvom služby PayPal bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na server tretej strany, kde bude vyzvaný k prihláseniu sa do svojho PayPal účtu. Po overení platnosti a dostatočného zostatku na PayPal účte bude objednávka potvrdená a kúpna cena bude odpočítaná z PayPal účtu kupujúceho.

5.4.   Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet prevádzkovateľa. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.5.   Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

5.5.1.  zľavu z ceny za registráciu do internetového obchodu,

5.5.2.  zľavu za opakovaný nákup,

5.5.3.  zľavu na základe jednorazového zľavového kódu.

5.6.   Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok VI.
Dodacie podmienky

6.1.   Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky odoslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

6.2.   V prípade, že je tovar skladom, je odoslaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

6.3.   Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu k sume objednávky (viď. čl. VII).

6.4.   O odoslaní tovaru sa predávajúci zaväzuje informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.

6.5.   Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje kupujúceho o možnostiach čiastočných dodávok.

6.6.   Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad).

6.7.   Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6.8.   Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD – Direct Parcel Distribution SK s.r.o., ďalej iba ako „DPD“.

Článok VII.
Poplatky za prepravu a balné

7.1.   Poplatky za prepravu a balné sú v závislosti na zvolený spôsob dopravy nasledujúce:

7.1.1.  pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD (služba DPD Home), s doručením kuriérom do 2 pracovných dní po expedícii –  3,95 € s DPH.

7.2.   Pri objednávke nad 30€ s DPH nie sú balné a prepravné poplatky fakturované.

7.3.   Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

7.4.   Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je dostupný, kupujúcemu okamžite a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VIII.
Prevod vlastníckeho práva

8.1.   Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

8.2.   Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok IX.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1.   Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ustanovení § 7 anasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. V takomto prípade hradí poštovné a balné náklady za vrátený tovar alebo službu kupujúci.

9.2.   Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v písomnej podobe najneskôr v posledný deň zákonnej lehoty 14 dní.

9.3.   Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou, alebo môže použiť vlastný formát vyhlásenia.

9.4.   Spotrebiteľ následne oznámenie o odstúpení od zmluvy doručí na kontaktnú adresu predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. USB kľúč) alebo ho pošle prostredníctvom e-mailu na utaiga@utaiga.com

9.5.   Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. ). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

9.6.   Kupujúci nezasiela reklamovaný tovar predávajúcemu na dobierku. Takýto tovar nebude prevzatý.

9.7.   Prevádzkovateľ internetového obchodu vráti zaplatené plnenie za tovar/službu kupujúcemu, vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru, do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. To neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

9.8.   Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ – kupujúci.

9.9.   Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z.

9.10. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

10.1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

10.2. Kupujúci je povinný:

10.2.1.  prevziať objednaný tovar,

10.2.2.  zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

10.2.3.  prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní a prebrať iba nepoškodený balík/tovar.

10.3. Predávajúci je povinný:

10.3.1.  dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

10.3.2.  spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru, ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe príslušného jazyka.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

11.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

11.3. Prevádzkovateľ od kupujúceho, v prípade, že je spotrebiteľom získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

11.4. Prevádzkovateľ od kupujúceho, v prípade, že je podnikateľom získava nasledovné osobné údaje: obchodné meno, adresa sídla, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

11.5. Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.

11.6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

11.7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

11.8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním písomného Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov doručeným na adresu prevádzkovateľa, alebo na emailovú adresu utaiga@utaiga.com, pričom prevádzkovateľ tieto okamžite blokuje alebo likviduje a  predmetné osobné údaje už nebude používať na marketingové účely.

11.9. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Jednotlivé cookies možno taktiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky. Bližšie informácie sú obsiahnuté v zásadách používania súborov cookie.

Článok XII.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar, alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 10.2.1. podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

12.2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk a to vo výške 10€ (slovom desať eur).

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu tými všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

13.2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

13.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a zároveň sú zverejnené na stránke internetového obchodu.

13.4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk)alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

13.5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z. z., Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona č. 122/2013 Z. z., Zákona č. 22/2004 Z. z. ako aj Zákona č. 513/1991 Zb.

13.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 30. júna 2017.

Reklamačné podmienky

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1.   Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2.   V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3.   V prípade, že je kupujúci spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok.

4.   V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov.

5.   Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

6.   Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

7.   Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

7.1.   k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

7.2.   používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

7.3.   neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

7.4.   poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.

8.   Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

9.   Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

10.  Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na kontaktnú adresu predávajúceho:

Seansa RT, s.r.o.
Za Dielom 2
Rajecké Teplice 013 13
Slovenská republika

11.  Reklamovaný tovar kupujúci nezasiela na dobierku. Takto zaslaný tovar nebude prevzatý.

12.  Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady. Odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

13.  Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak predávajúci nemá možnosť potvrdenie doručiť ihneď, musí byť doručené bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

14.  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

15.  Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

15.1.  pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

15.2.  pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

15.3.  reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

16.  Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar sa pri preprave môže poškodiť. Kupujúcemu odporúčame rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal alebo tovar nie je poškodený.

17.  Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Cart
  • No products in the cart.